Трифазен двигател в монофазна мрежа

Трифазен електродвигател в еднофазна мрежа

Един от най-често срещаните начини за захранване на трифазен електродвигател от еднофазна електрическа мрежа е третата намотка се включи чрез фазоизместващ кондензатор. При такова включване, полезната отдавана мощност е 50 – 60% от мощността на електродвигателя, отдавана при трифазен режим на работа. Необходимо е да се знае, че не всички електродвигатели могат добре да се използват в еднофазна електрическа мрежа. Не е за предпочитане да се използват електродвигатели, работещи с двойни клетки в ротора на късо. В еднофазен режим добре могат да работят електродвигатели от сериите А, АО, АО2, АОЛ, АПН, УАД.
За да работи един електродвигател нормално с пусков кондензатор, капацитетът на кондензатора трябва да се изменя в зависимост от броя на оборотите. Тъй като това условие е трудно изпълнимо, на практика електродвигателят се управлява двустепенно. Първоначално се включват два кондензатора: Ср (работен) и Сп (пусков). След набиране на необходимите обороти, пусковият кондензатор се изключва с ключето SA1.

Kaпацитетът на работния кондензатор Ср за включване на трифазен електродвигател, свързан по схема „звезда” (фиг. 1) се определя по формулата:

Ср = 2800*I/U мкF,

а за включване по схема „триъгълник” (фиг. 2) – по формулата:

Ср = 4800*I/U мкF.

При известна мощност на електродвигателя, консумираният ток се определя по формулата:

I = P/(1,73*U*kпд*cosфи), където
P – мощността на електродвигателя, W,
U – напрежението на електрическата мрежа, V,
кпд – КПД на двигателя
cos фи – коефициент на мощността.

Обикновено тези данни се вземат от паспортната табелка на електродвигателя.

Капацитетът на Сп трябва да е 1,5 – 2 пъти по-голям от този на Ср. Работното напрежение на Ср и Сп трябва да превишава 1,5 – 2 пъти напрежението на електрическата мрежа. Удобни за целта са хартиените кондензатори типове МБГО, МБГП, МБГЧ и др. В качеството на пусков кондензатор може да се използват електролитни кондензатори с работно напрежение 450 V (само при условие, че се включват кратковременно). За по-голяма надеждност на фиг. 3 е показан начин на включване на два електролитни кондензатора. Паралелно на пусковия кондензатор е включен резистор, който има предназначение да разрежда кондензатора след изключване от мрежата.

Експлоатацията на трифазен електродвигател с пусков кондензатор има известна особеност. При работа в режим на празен ход чрез кондензатора в намотките протича 20 – 40% по-голям ток. Поради това, ако електродвигателят често се използва в недонатоварен режим или в празен ход, капацитетът на Ср трябва да се намали.

За смяна на посоката на въртене на вала на електродвигателя се използва превключвателят SA2.